Beleidsplan

STICHTING VRIENDEN MET LEF BELEIDSPLAN 2018 - 2020

Op 27 december 2012 is opgericht de Stichting Vrienden Met Lef. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd d.d. 26 mei 2014. Deze Stichting is gevestigd te (5231 DC) ’s-Hertogenbosch, aan de Hambakenwetering 8e. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56866828.

Doelstellingen

De Stichting Vrienden Met Lef (VML) heeft als statutair doel (a) het bestrijden van verslaving (middelen, gedrag- en tabak) en eetstoornissen, (b) het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die zich evidence based bezighouden met preventie (en vroegsignalering), destigmatisatie en re-integratie in de breedste van het woord en (c) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en eetstoornissen.  

Vanuit deze doelstelling richt VML zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering op het gebied van verslaving en eetstoornissen en de wetenschappelijke aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en belangstellenden op deze terreinen.

Middelen die de Stichting VML inzet om haar doelen te verwezenlijken:

  1. Samenwerking met en ondersteuning van organisaties die zich op professioneel gebied bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en verslavingszorg. Zoals bijvoorbeeld: NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction), AIAR (Amsterdam Institute of Addiction Research) en de Stichting Volksbond Rotterdam;

  2. Samenwerking met en ondersteuning van organisaties die zich op professioneel gebied bezighouden met preventie en vroegsignalering van verslaving en eetstoornissen; 

  3. Samenwerking met en ondersteuning van organisaties die zich op professioneel gebied bezighouden met destigmatisering van eetstoornissen en verslaving;

  4. Het organiseren van multimediale activiteiten, gericht op destigmatisering van eetstoornissen en verslaving;

  5. Samenwerking met en ondersteuning van organisaties die zich op professioneel gebied bezighouden met re-integratie van mensen met een verslaving en/of eetstoornissen;

  6. Het financieel mede mogelijk maken van het uitbrengen van een magazine voor herstellend verslaafden, mensen met een eetstoornis, hun familieleden en mensen die werkzaam zijn in dit gebied van de gezondheidszorg.

Algemeen belang

Het statutaire doel en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting VML wordt het algemeen belang gediend.
Om dit doel te bereiken zal zij trachten subsidies, schenkingen, erfstelling, legaten en andere verkrijgingen en baten te verkrijgen. Vervolgens zal zij de ontvangen gelden aanwenden om betalingen te doen aan projecten en organisaties passende binnen de doelstellingen van VML.

De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Werkzaamheden Stichting

Het bestuur van de Stichting zal ten minste een keer per kwartaal bij elkaar komen om te vergaderen over de ontvangen gelden in welke vorm dan ook, de wijze van fondswerving alsmede over de ingekomen verzoeken om financiële bijdragen en kan tijdens dit overleg ook besluiten om uit eigener beweging over te gaan tot ondersteuning van organisaties met een overeenkomstig doel die passen binnen het doel van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De heer J.C.M. Hover (voorzitter)
De heer P.J.L.C. Kuiten (penningmeester)
De heer W.B.L. Verloop (secretaris)
 

Werven gelden

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden uit subsidies, schenkingen, legaten of erfenissen van particulieren of instellingen alsmede uit andere verkrijgingen en baten.
De Stichting verwacht giften van particulieren en ondernemingen door de werving van fondsen door het bestuur, door medewerkers en vrijwilligers die door het bestuur worden aangewezen.
De activiteiten die de Stichting de komende periode wenst te realiseren zijn er allen op gericht om de doelstellingen van de Stichting te effectueren.
Ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen en het werven van fondsen wordt er een aantal ambassadeurs aangesteld.

Beheer van het vermogen van de instelling

Het bestuur heeft de heer P.J.L.C. Kuiten als penningmeester verzocht om op een verantwoorde wijze het beheer van het vermogen uit te voeren.

Bij het beheer van bank- en effectentegoeden dient gekozen te worden voor een beperkt risico. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.
Als accountant van de Stichting is benoemd Zij-Span Accountants, gevestigd aan de Brink 7 te Empel. http://www.zij-span.nl
In verband met het belang dat door het bestuur wordt gesteld in een duurzame relatie met de bij haar betrokken partijen, kan de accountant van de Stichting slechts gewijzigd worden op voorstel van de voorzitter en middels een unaniem bestuursbesluit.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden van de Stichting hebben geen recht op een vacatievergoeding. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Ter onderbouwing van de gemaakte kosten zullen de bestuursleden een gespecificeerde nota met bijlage(n) verstrekken aan de stichting.

Besteding van het vermogen

Het bestuur van de Stichting en de partijen die de giften aan de stichting hebben gedaan c.q. gaan doen, wensen dat meerjarige ondersteuning wordt verleend aan de Stichting Vrienden met Lef en aan individuele partijen.
Het bestuur van de Stichting acht het niet wenselijk om alle in enig jaar te ontvangen verkrijgingen in welke vorm dan ook, in dat jaar volledig te besteden aan/voor het doel van de Stichting. Het bestuur acht het wenselijk - gelet op de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting - een deel van het vermogen in stand te houden of een beperkt vermogen op te bouwen. Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed aan gerichte doelen, rekening houdend met voornoemde intentie.
Voor de vermogensvorming wordt aangesloten bij art. 1b Uitvoeringsregel AWR. Het plafond van het bedrag van de 'continuïteitsreserve' bedraagt 1,5 maal de jaarlijkse instellingskosten, zoals personeelskosten, huisvestingskosten, drukkerijkosten en administratiekosten.  Dit plafond wordt verhoogd met het verkregen vermogen uit schenkingen / nalatenschappen indien en voor zover daarbij is bepaald dat dit vermogen in stand moet worden gehouden. Daarnaast houdt de Stichting activa en vermogensbestanddelen aan die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.
Uiterlijk in 2020 zal door het bestuur in het nieuwe beleidsplan worden aangegeven of deze doelstelling aangepast dient te worden, gelet op de ontwikkeling van het vermogen, dan wel de behoeftes in de maatschappij voor bijdragen door de Stichting.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...